torsdag 31 juli 2014

Livet efter detta!


 
Umgänget ni har med varandra här på Jorden är bara ett uns av det umgänge vi har i livet efter detta. Halleluja! Äntligen riktas uppmärksamhet emot detta saliga tillstånd. Hälsningen som vi tar emot er med när ni kommer in i tidlöshetens rike ämnar verkställa förlovning med den enda själen. Människor som ingår det heliga bröllopet redan på Jorden i sin fysiska kropp verkar för att det mänskliga umgänget stärks på så vis att det börjar likna fas ett i det icke fysiska livet. Fas ett är dit ni kommer när ni precis avlagt er fysiska krinolin. Medvetenheten om att välkomsthälsningen in i fas ett, är det heliga bröllopet så som det står beskrivet i Evigheternas bok, är kanske en viss tröst men samtidigt förstår ni kanske inte vad detta bröllop går ut på. Fas ett är själva välkomsthälsningen. Det heliga bröllopet sker i fas två.

I fas ett förstår ni allt och då menar vi verkligen allt. Människor som inträder i fas ett i det saliga himmelriket förstår allt som vi vill att ni förstår redan på Jorden. Fas ett i himmelriket uppgår varje själ i automatiskt när hon lämnar sin kropp. Det bara sker eftersom hon är på väg till det ENDA tillståndet. Människor som har en kropp har samtidigt lånat en bit av den ENDA SJÄLEN att förvalta under sin livstid. När hon dör behöver hon lämna tillbaka den så att den kan återgå till det enda tillståndet eller till den enda själen. Människor som lämnar sin kropp tar steget in i fas ett och källan till allt liv. Musiken flödar i en aldrig sinande ström och ljuset vibrerar i vitt stjärnljus. Människorna kan inte föreställa sig detta ljus med sin begränsade syn. Musiken går heller inte att föreställa sig. Sanningen om ljud och ljus i efterlivet dikteras av källan varur en enda själ stiger upp och förgrenar sig.

Människornas tid i en kropp är lika lång som en sländas liv ur vårt perspektiv. Den varar bara i en enda dag. Människornas tid på Jorden är kort. Mycket, mycket kort. Det är för oss en gåta att hon ofta spenderar mer än halva livet, ibland hela livet, med att fördjupa sig i ytliga ting. Det motsäger sig själv. Det går inte att fördjupa sig i ytliga ting eftersom de inte har något djup. Fördjupningen sker därför i sidled. När det ena tinget utforskats, går människan vidare till nästa ting. Det enda tinget som är värt att fördjupa sig i, är er själva! Människornas tid är som en dagsländas. Målet med att vistas i en kropp är att öva på att lyfta på slöjan. Det finns nämligen ingen slöja i livet efter detta. För oss är allt uppenbart, solklart och bortom allt tvivel.
 

Det är först när livet får gestaltas i en fysisk kropp som det uppenbara får en mening. Det är först när vi har levt på jorden som människa som vi har verktygen att förklara ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss svårmodet ni går igenom i förhållande till saligheten. Märkligt är det för oss att ni envisas med att inte se ssssssssssss sanningens saliga vågor. Att se innebär oftast inte det ni ser med era fysiska ögon. Människorna är begåvade med många slags ögon för att verkligen kunna se på riktigt. Det är när ni börjar använda era andliga ögon som ni verkligen ser och verkligen upplever vad vi lever i. ;) Det är då ni lyfter på slöjan till sanningen. Livet är en skola och en sak är säker. Mycket kommer att uppenbaras inom kort.

Löftet som vi gav er om att tala om livet efter detta är ett komplext uppdrag eftersom det inte går att tala om den enda själen utan att tala om de individuella bitarna. Det enda tillståndet går att uppnå redan i jordelivet och det är att föredra. Människors förening med det enda tillståndet förskingrar alla skuggor och alla rädslor. En enda själ finns till ert förfogande och ni är alla en del av den. Det vita ljuset som omsluter er när ni dör är den ENDA själen. Din bit av den enda själen går upp i detta ljus. Men nu undrar ni om ni därmed förintas som separata själar. Det är många av er som tror på reinkarnation. Nu undrar ni hur ni då kan återfödas i en annan tid med samma själsliga minnen. Det väntar en ljuv melodi när ni inträder i fas ett. Några av era närmaste tar emot er när ni anländer. Under en kort period som i jordetid skulle motsvara ca 2-3 månader tränas ni att lämna ifrån er den föråldrade energin som ni tagit på er under det jordiska livet. Mästare som har i uppgift att förbereda varje enskild själ på det enda tillståndet, anländer. Förberedelserna går ut på att sluta ett avtal. Många människor bär nämligen med sig karma från det nyss levda livet. För en del är det till och med karma ifrån ännu tidigare liv som inte har lösts.
 

Slutna avtal får inte brytas enligt universella lagar. För den själ som bryter sitt avtal försvinner möjligheten att leva igen i en ny kropp. Många av er tror att det är en förbannelse att behöva gå ner i en kropp, men vi ska tala om för er att det är enda sättet för en själ att fullfölja sina livskontrakt, läka er sargade själ och slutligen ställa er upp som de gudar ni innerst inne är. För endast genom att vandra genom skärselden på Jorden får ni möjlighet till detta. För oss som lever i salighetens land är utvecklingen i princip noll. Den är bara så pass stor att livet kan upprätthållas. Den mycket svaga kurvan är en knappt synbar våg och den blir svagare mina vänner. Människornas livskurva är som en berg- och dalbana. Den svänger upp och ner i en fart som verkar outhärdlig.

Mästaren som ansluter i fas ett är särskilt utvald till varje nykommen själ. Mästaren som kommer vet vilka umbäranden han eller hon har gått igenom och samtidigt vet mästaren vilka ogärningar människan råkat ut för eller själv orsakat. Det är dessa som ligger till grund för det avtal som sluts i fas ett. För en del själar finns bara ett val för att få fortsätta låna en bit av den enda själen för sin utveckling. Det andra alternativet är egentligen också ett val men det innebär upplösning. Det innebär slutet. Människor som ändå gör det valet upplöses. Tidigare har det alternativet inte funnits därför att den enda själen har velat att alla bitarna skulle utvecklas och bidra till helhetens utveckling. Men det som nu har skett är att vissa bitar av den enda själen är så långt ifrån ljuset och sanningen att det slagit fel. Evolutionen stannar av och dessa bitar förpestar och förmörkar helheten. Därför har man upprättat en ny klausul som innebär att man skär bort den sjuka biten så att inte helheten blir smittad. Om man lånat en bit av den enda själen att förvalta i livet på Jorden och sedan återbördar den kraftigt nedsmutsad och förmörkad måste den tvättas mycket noga först.

 
I vissa mycket sällsynta fall kommer själen inte att få ett val över huvud taget. Den upplöses direkt utan att ens komma till fas ett i himmelriket. Förståelsen för detta förfarande är viktigt. Det betyder inte att ni behöver vara rädda för att göra någon illa. Det normala levernet på Jorden går ut på att stötas och blötas. Både du och motparten lär er något av alla konflikter. Förstås finns oförlåtliga handlingar men i många fall är det inte de som utför handlingen som är den skyldige. De karmiska lagarna är mycket komplexa och svåra att förstå. Du behöver inte vara rädd att din själ ska upplösas. Det finns nu levande ”människor” som dock riskerar att gå upp i rök och det är för livets och helhetens bästa. Det är för livets fortlevnad.

Människor i allmänhet som i sin omedvetenhet gjort andra illa genom större delen av sitt liv, är inte de människor som måste raderas. Dessa människor har tvärtom en mycket stor potential att göra gott i livet efter detta. I övergången till fas ett ser de allt ur ett annat perspektiv. De blir fullt medvetna om sitt liv och vill omedelbart göra bot och få försoning. Deras avtal ligger bland de högst ärade hos oss. Dessa avtal läker livet och lyfter livet från en grumlig och geggig smörja. Förlåtelsens väg är uppstigningens väg. Människor som söker förlåtelse i fas ett och som vill göra bot, sluter därmed avtal med den utsände mästaren om vilken själens uppgift blir. Den själsliga miljön blir därmed trevligare för oss alla. Även för er som fortfarande lever i en kropp.

Sen har vi de flesta av er som lever ett strävsamt och gott liv så långt det är möjligt. Själar som går över med den förutsättningen får många olika val till sitt förfogande. Deras uppgift i livet efter detta kan variera efter eget intresse och omsorg om livet. För ängsliga människor kan den absolut viktigaste uppgiften bli att lugna de levande som känner oro och rädsla. Deras uppgift blir att rycka in i och heala situationer som utgör stark oro för människor i en kropp. Människor som i livet har varit positiva och känt tillförsikt är självförverkligande något som står högt på listan. Dessa själar väljer kanske att hjälpa människor på Jorden att förverkliga sina drömmar.

För människor som funnit sitt inre och levt i harmoni med den eviga källan, ser kanske sin uppgift ur ett annat perspektiv. Deras uppgift kanske blir att bistå helheten med harmoni och balans. Deras själsliga lugn och upplysthet fungerar som en katalysator i helheten för all disharmoni. Deras själar renar osund energi som slipper in i det saliga tillståndet. Deras uppgift kan också vara att rycka ut när stora trauman utspelas för att strö livsenergi och kärlek åt situationen. För sådana själar innebär arbetet helande på en annan nivå. När avtalet väl är skrivet övergår själen i fas två. Tillsammans med sina nära och kära så träder nu själen in i templet där den ENDA själen finns. Tillsammans hand i hand går de in i templet och porten utgör gränsen mellan fas ett och fas två. Mästaren lämnar här över den nyanlända själen i den enda själens omsorg.
 
 
Den enda själen tar den enskilda själen i hand och vandrar fram till altaret, längst fram i templet. Det är här som det heliga bröllopet ståndar. Det är nu som själen förenas med det enda välsignade tillståndet. Här går själen upp i det enda tillståndet. Hon blir ett med livet och den enda själen. Vad är det då för skillnad mellan att gå upp i det enda tillståndet och att upplösas helt, tänker ni nu? Det är stor skillnad så klart, samtidigt som det egentligen inte utgör någon skillnad alls. Detta säger vi därför att den individuella själ som blivit så mörk att den är förlorad, tillåts inte inträde i templet. Den får stanna utanför och så småningom sipprar ljuset ut ifrån templet och upplyser mörkret i dess närhet. Den mörka själen blir ljus och när den blivit ljus, upplöses mörkret. Den är förintad, men samtidigt kan man säga att den gått upp i ljuset fast ifrån ett helt annat håll. Den utstötta själen har fått tid att tänka och komma till insikt. När ljuset från templet når själen, följer den ljuset och blir ett med det.

Huruvida en sådan själ kan återföras till en ny kropp, är av mindre betydelse. Det viktiga är att sanningens ljus är det enda som finns. Det finns inget mörker egentligen. Det mörka icke-tillståndet är bara avsaknad av ljus och det enda levande tillståndet. Därmed är helvetet bara en illusion. Det kompakta mörkret behöver bara tid att kunna bli upplyst. När en själ har förenats med den enda själen i det heliga bröllopet väntar fas tre, det eviga hemmet och den eviga vilan. Från och med nu sker det som ska ske utifrån de avtal som är slutna och lovsången, ljuset och kärleken föds i ett enda evigt NU. Hur ska vi kunna förklara detta tillstånd för er? Det eviga tillståndet finns också inom er. Det är ständigt närvarande och ibland snuddar ni vid det. Ibland låter ni er själs eviga ljus vakna inom er och då kan ni smaka dess söta frukter. Förbered er på livet efter detta genom att söka det eviga ljuset i ert inre. Förstå att livets frukter på jorden är ändliga och att livets frukter i evigheten är eviga.

Hem ljuva hem är den eviga vilan som ni alla söker, redan få Jorden. Förstå att alla livets aspekter på Jorden har en evig aspekt i himmelriket i livet efter detta. Allt är samma, allt är likadant. Men det sker i ett enda långt och utdraget NU. Huruvida den enskilda själen väljer att födas på nytt beror i huvudsak på dess karma. Det bot som själen gör inom salighetens gränser läker de sår i helheten som den individuella själen en gång åsamkat. Varje enskild själ är en del av den enda själen. Den bot som en övergången själ gör åt mänskligheten kan gå ut på att hjälpa levande människor att lyfta sig själv och andra människor. Livets strävan är att växa och expandera i ljus. Ett annat sätt att hjälpa till att lyfta ljuset bland människorna kan vara att födas på nytt i en ny kropp. Den nya individuella biten av den enda själen som den nya människan får låna består av substanser ifrån den enda själen. Det innebär att hon nu bär med sig själsljus ifrån alla andra individuella själar som en gång förenats med den enda själen. Det är samma princip som ett höstlöv som förmultnar och näringen som går upp i stammen blir näring till alla nya blad nästa år.

 
Att en människa kan ha minnen från ett tidigare liv beror på att varje liv hon lever skapar ett evigt avtryck i det eviga biblioteket. Varje liv är en bok i evigheternas bibliotek och varje människa har tillgång till detta bibliotek via sitt hjärta. Din nya individuella bit av den enda själen har faktiskt tillgång till alla människors liv eftersom hon bär på ljuset ifrån alla människors gemensamma själ. Människornas gemensamma själ är ”viljan att leva”, ”det längtande tillståndet” och ”kärleken”. Formen för allt liv skapas av denna vilja att leva och av det längtande tillståndet och av kärleken. Dessa tre är förutsättningen för fysiskt liv. Men också för icke fysiskt liv.

Hättan av för er. Vi tar farväl och önskar på återseende en annan gång. Människorna har chansen att söka detta eviga liv så länge hon har ett fysiskt liv. Missa inte den chansen, därför att inget går upp emot det. Livet på jorden har alla möjligheter, både fysiska och icke fysiska. Livet på jorden innebär en förståelse för livet efter detta. Det är svårare tvärtom, för oss att förstå det fysiska livet. Men vi försöker. Upplysning är det enda verkliga och levande tillståndet. Allt mörker är en illusion. Det existerar inte. Det är bara tomrum och avsaknad av ljus. Ta skapandet i egna händer och bidra till att det eviga ljuset får spridas på jorden bland människorna. Det är en önskan och uppmaning från vår sida. Det välsignade tillståndet är allas att ta del av.

 
Låt kraften vara med er!

 
Ljusvarelser från evigheternas välsignade rike

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar